Urzędniczy błąd, czy świadome działanie? Projekt nowego zarządzenia Narodowego Funduszu Zdrowia odbiera pacjentom i lekarzom to, co dał im Minister Zdrowia: możliwość wyboru optymalnej terapii wirusowego zapalenia wątroby typu C.


 

Gwiazda Nadziei wraz z innymi organizacjami skupionymi w Koalicji Hepatologicznej od ponad miesiąca wyraża sprzeciw wobec planowanym zmianom w leczeniu przewlekłego WZW C (pWZW C), które zostały przewidziane w projekcie zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniającego zarządzenie Nr 66/2016/DGL, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe).

Od 2015 roku decyzją Ministra Zdrowia w Polsce został wprowadzony program bezinterferonowego leczenia przewlekłego WZW C. Program ten całkowicie odwrócił przebieg WZW C wśród polskich pacjentów i przywrócił wiarę i nadzieję na wyleczenie. Wprowadzenie tego programu umożliwiło wielu pacjentom powrót do normalnego życia, do pracy. Wpłynęło to na zmniejszenie stygmatyzacji pacjentów gdyż odtąd choroba ta postrzegana jest za chorobę wyleczalną.

Co ważniejsze, program był skonstruowany w taki sposób, że pozwalał na leczenie pacjentów zgodne z wytycznymi polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym zaleceniami Polskiej Grupy Ekspertów HCV (PGE-HCV). Warto nadmienić, że rekomendacje te są propagowane przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskie Towarzystwo Hepatologiczne.

Pacjenci dobrze oceniają dotychczasowe funkcjonowanie programu lekowego „Bezinterferonowe Leczenie WZW C”. Uważają, że spełniał swój cel, pozwala im otrzymywać leki wybrane dla nich przez lekarza, uwzględniając stan zdrowia, inne schorzenia i wszelkie inne medycznie istotne kwestie. Każdy z leków stosowanych w ramach programu leczenia HCV jest inny, każdy z nich jest odpowiedni dla innej grupy pacjentów.

Dlatego też niezrozumiała jest ostatnia decyzja NZF, zgodnie z którą planowane jest zorganizowanie centralnego przetargu, uniemożliwiającego w praktyce dobór najbardziej właściwej dla pacjenta terapii przez jego lekarza prowadzącego .

Po pierwsze, zakup centralny dla wszystkich pacjentów uniemożliwi w praktyce leczenie niektórych pacjentów. Pacjenci z przewlekłym WZW C są grupą niejednorodną. Każdy z nich jest w innym stanie klinicznym, przyjmuje inne leki, ma inne choroby. Dla każdego z nich potrzebne jest leczenie dobrane do konkretnych potrzeb.

Po drugie, wprowadzenie Zarządzenia w kształcie, który został opublikowany, nie tylko zmniejsza skuteczność programu lekowego, ale również narusza prawa pacjentów. Pacjenci mają prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (zgodnie z art. 6 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku praw Pacjenta).
To lekarz, znajdujący się w systemie ochrony zdrowa najbliżej pacjenta i znający najlepiej jego stan kliniczny powinien decydować o lekach podawanych pacjentowi. Szczególnie, jeżeli leki dostępne są w ramach programu lekowego. Jeśli lekarz uzna, że aktualna wiedza medyczna wymaga tego aby u pacjenta zastosować dany lek, to to organy odpowiedzialne za ochronę zdrowia w Polsce, w tym Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, powinny zrobić wszystko aby zapewnić lekarzowi możliwość leczenia pacjenta najlepiej dobraną terapią. Nie można traktować zarówno lekarzy jak i pacjentów w tak przedmiotowy sposób.

Głównym założeniem zakupów centralnych powinno być uzyskanie niższej ceny zakupionych leków. W przypadku programu leczenie WZW typu C do obniżenia ceny przez producentów dochodzi natomiast także w obecnym, indywidualnym systemie zakupów, na skutek zdrowej konkurencji. Obniżenie takie miało miejsce w listach refundacyjnych opublikowanych w marcu i maju 2017. Od maja 2017 dostępny jest kolejny lek przeciwwirusowy w konkurencyjnej cenie. Obawiamy się zatem, że zakup centralny może paradoksalnie odnieść skutek przeciwny do zamierzonego. W naszej opinii proponowane zmiany w systemie zakupu leków nie mają zatem podstaw ani merytorycznych, ani tez finansowych i może przynieść jedynie niekorzystne następstwa.

Od dostępności odpowiednich terapii zależy sukces leczenia HCV. Dlatego też w imieniu pacjentów apelujemy do Pani Premier, Ministra Zdrowia, Prezesa NFA oraz posłów, aby nie odbierać pacjentom możliwości otrzymywania terapii wybranej dla nich przez lekarza.

Koalicja Hepatologiczna


Publikacje:

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1046288,przetarg-na-leki-wirusowe-zapalenie-watroby-typu-c.html

http://www.medonet.pl/zdrowie,pacjenci-z-hcv-straca-szanse-na-leczenie,artykul,1723160.html

http://www.medexpress.pl/zarzadzenie-nfz-grozne-dla-pacjentow-z-hcv/66834

http://www.medexpress.pl/nfz-uspokaja-pacjentow-z-hcv/66877

http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/NFZ-odpowiada-pacjentom-z-HCV-nie-zamierzamy-oszczedzac-na-leczeniu,172872,8.html

http://gpcodziennie.pl/64283-lekarzzdecydujeoterapii.html