17 lutego 2016 r. w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Dialogu dla Zdrowia, w którym Koalicję Hepatologiczną reprezentowali: Barbara Pepke – prezes Fundacji Gwiazda Nadziei, Magdalena Sroczyńska-Kożuchowska – prezes Fundacji Transplantacja OK , Sławomir Janus – prezes Stowarzyszenia LIVER.
W spotkaniu uczestniczyli Wiceminister Zdrowia Krzysztof Łanda, odpowiedzialny w Ministerstwie za politykę lekową, oraz  przedstawiciele departamentów: polityki lekowej i dialogu społecznego. Minister Łanda przedstawił zebranym kierunki zmian, jakie resort zdrowia zamierza przeprocesować w najbliższym czasie w ramach ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, dążąc do wprowadzenia racjonalności i przejrzystości w procesie.
Przygotowywane zmiany wyżej wymienionej ustawy:

  • włączenie organizacji pacjentów w proces refundacyjny, zainteresowanych danym rozstrzygnięciem. We wczesnym etapie procesu (w trakcie analizy problemu i kształtowania opisu programu lekowego) będą mogły uczestniczyć te organizacje, które są żywotnie zainteresowane podjęciem decyzji, czyli reprezentujące grupę pacjentów oczekujących na refundację. Na późnym etapie procesu decyzyjnego, do głosu ponownie zostaną dopuszczone organizacje pacjenckie ale tym razem już wszystkie, aby mogły wyrazić swoją opinię w  sprawie refundacji określonej technologii i w razie potrzeby wyrazić swój sprzeciw z uwagi na zjawisko tzw. „krótkiej kołdry” czyli ograniczonych środków finansowych.
  • zmiana terminów publikowania obwieszczenia Ministra Zdrowia, zawierającego nową listę leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia chce aby listy te mogły ukazywać się co 4 miesiące a nie, jak to ma miejsce teraz, co 2 miesiące. Ten wydłużony czas będzie wykorzystany między innymi na  znacznie wcześniejsze informowanie o planach wprowadzania zmian w zakresie refundacji leków i tym samym umożliwieniu przygotowania się do nich przez lekarzy i pacjentów. Takie podejście pozwoli zapobiec panice i oszczędzić pacjentom stresu, który w ostatnim czasie nie ominął leczonych immunosupresją.
  • zmiana okresu na jaki będą wydawane decyzje refundacyjne tj. do 5 lat a nie jak to ma miejsce teraz - sztywno na 2,3 i 5 lat. Zdaniem Ministra Zdrowia - obecne podejście „betonuje  scenę refundacyjną”.
  • wprowadzenie egolitarnego podejścia  do tych technologii medycznych, które pierwsze będą się ubiegały się o refundację w Polsce w danej grupie technologicznej. Zamierza się odstąpić od klasycznej analizy ekonomicznej,  w zamian za co wnioskodawca będzie musiał przedstawić uzasadnienie ceny.
  • uwzględnienie kosztów pośrednich w decyzjach refundacyjnych i przyjęcie perspektywy społecznej (pewnych kosztów społecznych) w analizach ekonomicznych. Aktualnie jest to zapisane jedynie w wytycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Również te wytyczne obecnie ulegają aktualizacji. W przypadku najważniejszych chorób przewlekłych Minister Zdrowia zaproponuje nowe podejście do analizy kosztów pośrednich i społecznych (utraconej produktywności pacjentów). Minister Krzysztof Łanda poinformował o trwających zmianach składu komisji ekonomicznej, która jest organem negocjacyjnym na końcowym etapie procesu refundacyjnego. Wzrosną kompetencje komisji, zmianie ulegnie postawa negocjacyjna. Aktualnie trwają szkolenia członków komisji ekonomicznej.
  • resort zdrowia zamierza doprowadzić do lepszego wykorzystania instrumentów dzielenia ryzyka pomiędzy płatnikiem a firmą ubiegającą się o refundację danej technologii, mających za zadanie  doprowadzenie do uzyskania jak najlepszych dla płatnika cen efektywnych. Ma to nastąpić między innymi przez zachowanie poufności cen i ustalonych instrumentów. W interesie Państwa Polskiego jest zachowanie w absolutnej tajemnicy ustaleń negocjacyjnych, w celu jak najlepszego wykorzystania tych instrumentów, pozwalających uzyskanie korzystniejszej ceny.

Ministerstwo Zdrowia będzie się również starało o  uproszczenie procedury importu docelowego w celu zlikwidowania wątpliwości interpretacyjnych uregulowań prawnych w tym zakresie.
Aktualnie bardzo mocno zaawansowane są prace nad ustawą o ratunkowym dostępie do technologii medycznych, która będzie dotyczyła bardzo wyjątkowych sytuacji, w których będzie koniecznym udostępnianie technologii poza wskazaniami medycznymi na zasadzie równego dostępu do świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Precedens udostępnienia technologii jednemu pacjentowi, otworzy drogę do refundacji dla kolejnych pacjentów, znajdujących się w analogicznej sytuacji. Ustawa ta będzie umożliwiała pomoc dla pacjentów będących w bardzo szczególnej sytuacji. Zdaniem Wiceministra Łandy, ratunkowy dostęp pozwoli utworzyć odrębny budżet w Ministerstwie, który stworzy możliwość finansowania technologii znanych i zarejestrowanych. Minister zaznaczył, iż nie  będzie to dotyczyło finansowania technologii nowych,  innowacyjnych i wysoce kosztownych, starających się o refundację.