Obserwujemy w Polsce nierówny dostęp do świadczeń medycznych dla osób chorujących na wirusowe zapalenie wątroby typu C. Gwiazda Nadziei opracowała tabelę, zawierającą aktualne dane na temat czasu oczekiwania pacjentów na pierwsze przyjęcie do poradni wirusowego zapalenia wątroby oraz czasu oczekiwania w kolejce na włączenie do terapii przeciwwirusowej.

Sugerujemy aby pacjent podejmując  decyzję o wyborze placówki, w której zamierza poddać się leczeniu, wziął pod uwagę nie tylko odległość do placówki od miejsca zamieszkania, ale i wysokości kontraktu, jaki placówka aktualnie pozyskała z Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie innowacyjnym terapiami przeciwwirusowymi. Nie wszystkie poradnie i szpitale, zajmujące się diagnozowaniem i leczeniem zakażeń HCV, taki kontrakt na chwilę obecną posiadają. Często kwota kontraktu jest nieadekwatna do aktualnych potrzeb. Niestety, zarówno dostęp do diagnostyki, jak i do leczenia, jest bardzo zróżnicowany pomiędzy poszczególnymi województwami. Niektóre Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia słyną z „oszczędności” na leczeniu WZW. Na szczęście nie dzieje się tak wszędzie. 

W Polsce nie ma rejonizacji  w tym względnie. Pacjenci mogą być leczeni na terenie innych województw. O czasie włączenie do terapii decyduje lekarz, biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stan zdrowia pacjenta, a w dalszej - czas oczekiwania w kolejce na terapię. Ze względu na dysproporcje pomiędzy liczbą pacjentów wymagających leczenia, a możliwościami finansowanymi Narodowego Funduszu Zdrowia, lekarze z reguły podejmują  decyzję o włączaniu do leczenia w pierwszej kolejności chorych z zaawansowanym włóknieniem wątroby, którzy żyją w dużym zagrożeniu chorobą nowotworową.

Fundacja Gwiazda Nadzie nieustannie zabiega o zwiększenie nakładów na diagnozowanie i leczenie pacjentów z WZW, prowadząc korespondencję oraz bezpośrednio apelując w tej sprawie do decydentów.

W ostatnim czasie nakłady na zakup innowacyjnych terapii przeciwwirusowych w naszym kraju wzrosły trzykrotnie. Biorąc pod uwagę spadek cen leków, oraz skrócenie okresu trwania niektórych terapii (z 12 do 8 tygodni), zakładamy, że w pierwszym półroczu 2017r. zostanie przeleczonych ponad 4 tys. pacjentów. W drugim półroczu 2017 r.  (przy zachowaniu tego samego poziomu finansowania co w pierwszym), liczba polskich pacjentów włączonych do terapii może osiągnąć nawet 6 tys. osób.

Dane o kolejkach pochodzą ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia www.kolejki.nfz.gov.pl, udostępnionej w ramach Ogólnopolskiego Informatora o Czasie Oczekiwania na Świadczenia Medyczne.

Dane na temat wartości kontraktów poszczególnych placówek na lecznicze pacjentów terapią bezinterferonową w pierwszym półroczu 2017 r. (znajdujące się w ostatniej kolumnie tabeli), zostały pozyskane ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia - link

Stan na dzień 05.03.2017r.

Opracowanie własne Fundacji Gwiazda Nadziei.