W marcu zachęcaliśmy do lektury publikacji pt.: „Zapobieganie zakażeniom HCV jako przykład zintegrowanych działań w zdrowiu publicznym na rzecz ograniczenia zakażeń krwiopochodnych w Polsce”, podsumowującej działania i osiągnięcia projektu KIK/35, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Ministra Zdrowia.

Link do publikacji

Tymczasem Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie opublikował kolejną monografię pt. „ASPEKTY SYSTEMOWE I EKONOMICZNE WZW TYPU C W POLSCE Z PERSPEKTYWY ZDROWIA PUBLICZNEGO”, będącą uzupełnieniem i kontynuacją pierwszej. Do współpracy nad stworzeniem monografii zostali zaproszeni kluczowi interesariusze systemowi, którzy zgodnie z zasadami zdrowia publicznego odgrywają istotną rolę na etapie edukacji, profilaktyki, monitoringu epidemiologicznego, zapobiegania, diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, opieki społecznej, tworzenia polityki zdrowotnej oraz reprezentują pacjenta, jako podmiot wszystkich działań systemowych.

Zaproszenie do udziału w monografii zostało przyjęte przez Szwajcarską Agencję ds. Rozwoju i Współpracy, Ministerstwo Zdrowa, Narodowy Fundusz Zdrowia, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Głównego Inspektora Sanitarnego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Koalicję Hepatologiczną, Polską Grupę Ekspertów oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei i Lider Koalicji Hepatologicznej – Barbara Pepke została poproszona o opracowanie opisu sytuacji chorych na WZW C w Polsce na tle Unii Europejskiej (strony od 140-162 publikacji). Autorka starała się jak najrzetelniej przedstawić opis sytuacji pacjentów, wskazując na specyfikę choroby zakaźnej, której towarzyszy dyskryminacja i wykluczenie społeczne. Zaprezentowała dane dotyczące kolejek oczekiwania na diagnostykę i leczenie oraz poziom nakładów finansowych przeznaczonych na terapie w poszczególnych województwach. Wskazała obszary wymagające poprawy z punktu widzenia pacjentów.

Cytat: „Mając na uwadze to, że w Polsce ponad 80% osób cierpiących na WZW C zostało zakażonych w placówkach medycznych podczas transfuzji krwi (w Polsce przed 1992r krew nie była badana na obecność wirusa HCV) albo też wskutek błędu ludzkiego lub niedbalstwa w wykonywaniu procedur medycznych i sterylizacji, moralnym obowiązkiem Państwa Polskiego oraz zadaniem sytemu publicznej ochrony zdrowia jest dołożenie wszelkich starań do wykrywania zakażeń HCV na jak najwcześniejszym etapie oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej, zmierzającej do eliminacji HCV na skalę światową

Podsumowanie rozdziału

System opieki nad pacjentami z wirusowym zapaleniem wątroby typu C wymaga jeszcze znacznej poprawy. Konieczne jest zapewnienie stabilnego finansowania diagnostyki i leczenia WZW C, co najmniej na poziomie gwarantującym sukcesywny wzrost dostępu do świadczeń. Uznanie WZW C za priorytet i zwiększenie w widoczny sposób środków finansowych przeznaczonych na jego leczenie, może przyczynić się do całkowitej eradykacji zakażeń HCV w Polsce. Cel ten wydaje się być osiągalny, dzięki wdrożeniu schematu diagnozowania i leczenia na adekwatnym do potrzeb poziomie.

Najpilniejsze działania, których wdrożenie przyniosłoby znaczną poprawę poziomu opieki nad pacjentami oraz pozwoliłoby uczynić ogromny postęp na drodze eliminacji HCV w Polsce, to:

  1. Stworzenie skoordynowanego i sprawnego systemu opieki nad pacjentem poprzez przyspieszenie dostępu do diagnostyki i leczenia.
  2. Zniesienie dysproporcji w dostępie do świadczeń pomiędzy województwami oraz podejmowanie właściwych działań korygujących (na podstawie danych zebranych w elektronicznych rejestrach pacjentów).
  3. Wprowadzenie do refundacji leków i zabiegów wspomagaj¹cych pacjentów, u których wystąpiły późne następstwa wirusowego zapalenia w¹troby w postaci niewydolności wątroby.
  4. Nieustanna edukacja społeczeństwa na temat dróg zakażenia HCV oraz jego następstw, która wpłynie nie tylko na ograniczenie liczby nowych zakażeń ale również na kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych.
  5. Wprowadzenie skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem zasad reżimu sanitarnego w placówkach ochrony zdrowia.”

Zachęcamy do lektury całej publikacji

LINK

OKŁADKA