Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Testimonials

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Sandro Rosell
FC Barcelona President

Aktualności

17 maja w trakcie posiedzenia Dialogu dla Zdrowia Prezes Fundacji Gwiazda Nadziei przedstawiła główne postulaty petycji, pod którą podpisało się wraz z Gwiazdą siedem organizacji pacjenckich obecnych na posiedzeniu w Ministerstwie Zdrowia.

Dialog Dla Zdrowia jest platformą współpracy Ministra Zdrowia z organizacjami pacjentów, w ramch której Minister regularnie spotyka się z organizacjami parasolowymi by poznać ich stanowisko i postulaty w zakresie rozwiązań, mających wpływ na funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju.


Treść petycji

Warszawa, dnia 17 maja  2018 r.

 

 

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

                               

                          

 

 

 

P  E  T  Y  C  J  A

  • w sprawie edukacji szkolnej z zakresu profilaktyki chorób i zasad udzielania pierwszej pomocy,
  • w sprawie wczesnego diagnozowania chorób (w tym WZW C),
  • w sprawie kampanii informacyjnej promującej narzędzia informujące o dostępie (kolejkach) do świadczeń medycznych na terenie Polski.

Działając na podstawie ustawy o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870) działając w imieniu własnym oraz organizacji społecznych, które reprezentujemy a także działając  w interesie publicznym, wnosimy o:

-  wprowadzenie systemowych rozwiązań edukacji szkolnej dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyki chorób, uświadamiających rodzaje zachowań ryzykownych, które mogą prowadzić do zachorowania np. do zakażeń wirusami, a także w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy np. w napadzie padaczkowym.

- wprowadzenie systemowych rozwiązań zapewniających wczesną diagnostykę chorób (w tym chorób zakaźnych)

- zorganizowania kampanii informacyjnej propagującej wśród pacjentów źródła informacji
o kolejkach oczekiwania na świadczenia medyczne w Polsce.

U  Z  A  S  A  D  N  I  E  N  I  E

Edukacja szkolna dzieci i młodzieży w Polsce nie obejmuje tematyki profilaktyki chorób, w tym chorób zakaźnych. Przekazanie wiedzy na ten temat w ramach edukacji szkolnej bez wątpienia zaowocuje wykształceniem w młodzieży nawyków, które wpłyną na zmniejszenie zapadalności na choroby cywilizacyjne. Edukacja dzieci i młodzieży na temat ryzykowanych zachowań  przyczyni się do zwiększenia świadomości a tym samym ograniczenia ilości zakażeń wirusami chorobotwórczymi. Aktualnie w Polsce w przeważającym zakresie edukacja szkolna na temat  profilaktyki chorób inicjowana jest przez organizacje pacjenckie (to one szkolą i wyposażają nauczycieli w materiały edukacyjne na ten temat). Odbywa się to na zasadzie dobrowolności.

Wnosimy o wystąpienie do Ministra Edukacji o wprowadzenie lekcji o zdrowiu, w trakcie których zagadnienie byłoby rozwiązane systemowo.

Z własnych obserwacji stwierdzamy również, że znaczna część społeczeństwa polskiego nie posiada wiedzy na temat sposobów udzielania pierwszej pomocy, w tym również osobom, które znajdą się w napadzie padaczkowym. Ta wiedza mogłaby również być przekazywana w trakcie tych zajęć.

Obecnie działający system ochrony zdrowia boryka się z problemem leczenia osób, które są diagnozowane na bardzo późnym etapie choroby. Dużą przeszkodą w dążeniu do zmiany tego zjawiska są kolejki oczekiwania do opieki specjalistycznej, na etapie której dostępna jest pogłębiona diagnostyka. Dlatego wnioskujemy o przesunięcie świadczeń wczesnej diagnostyki wykrywania chorób na poziom podstawowej opieki zdrowotnej. Apelujemy o udostępnienie badań diagnostycznych wykrywających przykładowo przeciwciała wirusa HCV do gabinetów lekarzy POZ. Mimo licznych interwencji organizacji społecznych i grup eksperckich, kierowanych do Ministerstwa Zdrowia w ostatnich kilkunastu latach  badanie anty-HCV nadal nie znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowanych w poradniach POZ. Tymczasem wczesna diagnoza chorób zakaźnych pozwala uniknąć późnych następstw wirusowego zapalenia wątroby w postaci marskości i nowotworu wątroby. Leczenie chorych których dotknęły późne następstwa zakażenia związane jest nie tylko z cierpieniem i utratą sprawności fizycznej pacjentów, ale również z o wiele wyższymi kosztami leczenia, ponoszonymi przez system.

Kolejnym problemem jest nierówny dostęp do świadczeń medycznych w obrębie całego kraju. Istnieją diametralne różnice w ilości ośrodków leczących oraz ilości nakładów finansowych na jednego mieszkańca, przeznaczanych na leczenie danej jednostki chorobowej. Skutkiem tego jest to, że część mieszkańców Polski jest niezaopiekowana w określonym obszarze terapeutycznym, podczas gdy w innych placówkach leczniczych, w innych województwach, dane świadczenie jest dostępne „od ręki”. Najwyraźniej system opieki zdrowotnej nie radzi sobie z organizacją równego dostępu do świadczeń medycznych na terenie naszego kraju. Pacjenci, którzy nie wiedzą jak skutecznie dotrzeć do informacji na temat kolejek do świadczeń medycznych w Polsce skazani są pozostawienie bez opieki.  Niestety jest to zjawisko dosyć powszechne.  Dlatego wnioskujemy o zorganizowanie kampanii informacyjnej, w której pacjenci mogliby się dowiedzieć w jaki sposób można pozyskać informacje na temat aktualnych kolejek oczekiwania na świadczenie medyczne w naszym kraju. Istotnym jest również, aby system informujący o kolejkach do świadczeń prowadzony był rzetelnie, zawierał dane wiarygodne i prawdziwe.    

Wyrażamy zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję naszych danych osobowych. 

Korespondencję w powyższej sprawie proszę kierować na adres Fundacji Gwiazda Nadziei
w Katowicach ul. H. Dąbrowskiego 22, 40-032.

Z wyrazami szacunku

Barbara Pepke

Prezes Fundacji „Gwiazda Nadziei”

Lider Koalicji Hepatologicznej

  1. H. Dąbrowskiego 22

40-032 Katowice


petycja01

petycja02

petycja03

petycja04

petycja05